Naujienos

Warning: ../news.html could not be included.

Įmonių tipai

Uždaroji akcinė Bendrovė (UAB)

Uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo, kurio kapitalas yra padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Uždarosios akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 10 tūkstančių litų. Akcininkų teises ir pareigas nustato LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR CK, kiti įstatymai ir bendrovės įstatai. Pažymėtina, kad akcininkai kartu su akcijomis įgyja ir turtines bei neturtines teises. Turtinės akcininkų teisės yra susiję su pelno dalies gavimu (dividendu) ir kt., tuo tarpu neturtinės akcininkų teisės siejamos su galimybe dalyvauti bendrovės valdyme.

Pažymėtina, kad remiantis LR CK 2.50 str. 1 d. uždaroji akcinė bendrovė atsako pagal savo prievoles jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Kadangi uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos atsakomybės juridinis asmuo, tai ir atsiradus nuostoliams, akcininkai neturės atsakyti savo privačiu turtu, o atsiradę nuostoliai bus padengiami uždarosios akcinės bendrovės turtu.

Individuali įmonė (IĮ)

Individuali įmonė – tai neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Individualios įmonės steigėju gali būti tik fizinis (veiksnus) asmuo. Pažymėtina tai, kad vienos individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku. Individualios įmonės turtą sudaro individualiai įmonei nuosavybės teise priklausantis turtas, kurį gali sudaryti individualios įmonės savininkui asmenine nuosavybe priklausantis turtas, taip pat turtas įgytas individualios įmonės vardu. Pažymėtina tai, kad Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl atsiradus nuostolių tais atvejais, kai jiems padengti neužtenka individualios įmonės turto, už individualios įmonės prievoles turės atsakyti įmonės savininkas savo asmeniniu turtu.

Viešoji įstaiga (VšĮ)

Viešoji įstaiga − pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas − tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Viešoji įstaiga turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. Viešosios įstaigos steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę viešosios įstaigos steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. Viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris šio Įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi šio Įstatymo ir įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka. Viešosios įstaigos steigėjai, perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais. Viešosios įstaigos gautas pelnas gali būti naudojamas tik viešosios įstaigos įstatuose nustatytiems viešosios įstaigos veiklos tikslams siekti.

Asociacija (Asoc.)

Asociacija- savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas- koordinuoti asociacijų narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesus ir juos ginti, bei tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenis ir (ar) juridiniai asmenys. Minimalus asociacijos steigėjų skaičius yra 3. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams nustatytiems LR CK ir LR Asociacijų įstatyme. Taip pat asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.